IVN Vecht & Plassengebied - Vogels; foto's, zang, aantallen


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


 

Rietzanger

Pimpelmees

Grauwe Gans

Matkop

Deze site bevat 240 broedvogels, winter- en dwaalgasten die in Nederland voorkomen. Per vogel wordt een nieuw venster geopend met 1 of meerdere foto's, de zang of de roep, aantal broedparen en verspreiding in Nederland, algemene kenmerken en eventuele bijzonderheden voor de Vechtstreek in Utrecht. Vogels van de rode lijst zijn vermeld met een rode R. In de pagina van de vogel wordt nader uitgelegd waarom het dier op de rode lijst staat. 

Een zwart kruis () is erg triest. Dit betekent dat de vogel nog niet zo lang geleden is verdwenen als broedvogel in Nederland......

Doel van deze site is een zo volledig en actueel mogelijk overzicht te geven. Deze site is daarom nooit af.

In de komende tijd worden alle geluiden verbeterd door gebruik te maken van de ETI site www.soortenbank.nl Het is dan wel nodig om quicktime te downloaden.

 

Google

 

Web

www.ivnvechtplassen.org

Blauwe Reiger

Fuut

Roerdomp

Park & Bos

Appelvink
Barmsijs
Bonte Vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Braamsluiper
Draaihals R
Europese Kanarie
Fazant
Fitis
Fluiter
Gekraagde Roodstaart
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe Vliegenvanger
Groene Specht R
Grote Bonte Specht
Grote Lijster
Havik
Heggemus
Holenduif
Houtduif
Kauw
Kleine Bonte Specht
Koolmees
Kuifmees
Matkop
R 
Merel
Nachtegaal
R 
Oehoe
Pimpelmees
Ransuil
R 
Roodborst
Ruigpootuil
Sijs
Sperwer
Spotvogel
R 
Staartmees
Tjiftjaf
Zomertortel
 R 
Tuinfluiter
Vink
Vlaamse Gaai
Vuurgoudhaantje
Wespendief
Wielewaal
R 
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte Mees
Zwarte Specht
Zwartkop

Plas & Moeras

Aalscholver
Baardmannetje
Bergeend
Blauwborst
Blauwe Reiger
Boomvalk  R
Bosrietzanger
Bruine Kiekendief
Buidelmees
Canadese Gans
Casarca
Dodaars
Fuut
Geoorde Fuut R
Grasmus
Grauwe Gans

Grote Gele Kwikstaart   
Grote Karekiet R
IJsvogel
Kleine Karekiet
Kleine Zilverreiger R  
Kokmeeuw
Krakeend
Kuifeend
Krooneend
Kwak R
Kwartelkoning R
Lepelaar  
Meerkoet
Nijlgans  
Oeverloper R
Oeverzwaluw  
Porseleinhoen R
Purperreiger R
Rietgors
Rietzanger
Roerdomp R
Roodhalsfuut R 
Smient
Snor R
Sprinkhaan rietzanger
Tafeleend
Visdief R
Waterhoen
Waterral
Wilde Eend
Woudaapje R
Zwarte Stern R

Stad & Dorp

Ekster
Gierzwaluw
Groenling
Halsbandparkiet
Huismus R 
Huiszwaluw  R
Putter
Spreeuw
Turkse Tortel
Zwarte Roodstaart

Heide

Geelgors R
Klapekster 1999
Korhoen R
Roodborsttapuit R
Paapje R

Half open landschap

Boomleeuwerik
Boompieper
Grauwe Gors R
Grauwe Klauwier R
Nachtzwaluw R
Raaf R

Dwaalgasten

Bergfluiter
Bijeneter
Breedbekstrandloper
Flamingo
Griel 1957
Grote Trap
Hop ca. 1960
Ivoormeeuw  
Kleine Vliegenvanger
Kleinste Jager
Kortbekzeekoet
Kuifkoekoek
Ralreiger
Roodkopklauwier 1957
Ross' Meeuw

Weide & Akkers

Boerenzwaluw  R
Buizerd
Engelse Kwikstaart

Gele Kwikstaart R 
Graspieper  R
Graszanger  
Grutto R
Kemphaan R
Kerkuil R
Kievit
Kneu  R 
Knobbelzwaan
Koekoek R
Kraai
Kwartel
Ooievaar
Ortolaan 1999
Patrijs R
Ringmus R 
Roek
Scholekster
Slobeend R 
Steenuil R
Tapuit R
Torenvalk
Tureluur R
Veldleeuwerik R 
Velduil R
Watersnip R
Wintertaling R 
Witte Kwikstaart
Wulp
Zomertaling R

Duin & Kust

Blauwe Kiekendief R
Bontbekplevier R
Drieteenmeeuw
Dwergstern R
Eidereend
Grauwe Kiekendief R
Grote Mantelmeeuw R 
Grote Stern R
Kleine Plevier
Kluut
Noordse Stern
Roodmus
Steenloper
Strandplevier R
Stormmeeuw
Zilvermeeuw
Zwartkopmeeuw

Open Zandvlakte

Duinpieper 2003
Kuifleeuwerik R

Doortrekkers

 

Bosruiter
Dwergmeeuw  R

Zilverplevier

Zwarte Ooievaar

Zwarte Ruiter

Zwarte Wouw

Zomergasten

Roodkeelpieper

 

Wintergasten

Alk
Beflijster
Bladkoning
Bokje
Bonte Kraai
Bonte Strandloper R
Brandgans
Brilduiker  R
Drieteen-
strandloper

Dwerggans
Frater
Grauwe Franjepoot
Groenpootruiter
Grote Zaagbek
Goudplevier  R
Jan van Gent
Kanoetstrandloper
Keep
Kleine Alk
Kleine Rietgans
Kleine Zwaan
Kolgans
Koperwiek
Kraanvogel
Kramsvogel R 
Kruisbek
Kuifaalscholver
Middelste Zaagbek R
Morinelplevier
Nonnetje
Noordse Stormvogel
Papegaaiduiker
Pestvogel
Pijlstaart R
Rietgans
Rotgans
Ruigpootbuizerd
Sneeuwgors
Topper
Visarend
Wilde Zwaan
Witgatje
IJseend
Zeearend
Zeekoet
Zwarte Zee-eend Zwarte Zeekoet