IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Vogels | Vleermuizen | Excursies |Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied |Paddestoelen

Griel (Burhinus oedicnemus)

Griel (Burhinus oedicnemus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: Grielen zijn broedvogels van spaarzaam begroeide open terreinen

Voedsel: Ze eten insekten, slakken en ander dierlijk voedsel.

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? In heel West-Europa gaat het al lange tijd slecht met de griel, die op de Rode Lijst staat omdat hij recent als broedvogel uit ons land verdwenen is (motief E), net als uit BelgiŽ, Duitsland en delen van Engeland.

In de negentiende eeuw broedde de griel op zandige heidevelden in het binnenland, op de Waddeneilanden en in de duinstreek. Rond 1900 was het bestand geslonken tot zo'n dertig paar in de Hollandse duinen. De afname zette zich door en in 1957 werd ten zuiden van Zandvoort het laatste nest gevonden. Sindsdien is de griel een onregelmatige bezoeker van de Hollandse duinstreek.
Het verdwijnen van de griel is een gevolg van de ontginning van de broedgebieden, de toenemende onrust en de verregaande versnippering van de overgebleven geschikte plekken. Toch is de soort mogelijk nog niet definitief verloren voor de Nederlandse avifauna. Handhaving van de rust in de grote Hollandse duinreservaten en een op verschraling en verstuiving gericht beheer kan hem hier mogelijk nog kansen bieden.

<