IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Kwak (Nycticorax Nycticorax)

Kwak (Nycticorax Nycticorax)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen s nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied.

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? Kwakken staan op de Rode Lijst omdat hun broedbiotoop kwetsbaar is en omdat ze bijna als broedvogel uit Nederland verdwenen zijn.

Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in soms grote kolonies in moerasgebieden, speciaal in het westen des lands. Rond 1900 was de soort echter vrijwel verdwenen. In de twintigste eeuw waren slechts tijdelijk kleine kolonies aanwezig in de Biesbosch en de Peel; elders (o.a. Flevoland en rivierengebied) werd incidenteel gebroed. Het totaal aantal broedparen per jaar bedroeg hooguit enkele tientallen. De laatste jaren zijn dat er niet meer dan vijf, terwijl van sommige jaren geen enkel zeker broedgeval bekend is.

Gezien de zeer geringe omvang van de 'populatie' en het feit, dat de kwak in Nederland aan de uiterste noordgrens van zijn broedgebied zit, lijken speciale maatregelen voor de soort weinig zinvol. Op termijn zullen de verbetering van de waterkwaliteit van moerasgebieden en uitbreiding van het broedbiotoop middels natuurontwikkeling een positief effect kunnen hebben. In de grote moerassen kon de soort het vroeger immers prima uithouden! SOVON verzamelt alle mogelijke en zekere broedgevallen van de soort.

N.b. Geen verspreidingskaartje gevonden.