IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Grauwe Gans (Anser Anser)

Grauwe Gans (Anser Anser)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:
© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 71 cm. V 158 cm. De Grauwe Gans is de grootste bij ons voorkomende gans. Uiterlijk lijkt deze gans wel wat op de Kolgans. Maar die heeft een duidelijke witte bles en zwarte strepen over de borst/buik. De Grauwe Gans heeft dat allemaal niet.

Biotoop: halfopen moerassen met rijke oevervegetatie

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Tegenwoordig zijn Grauwe Ganzen in ons land in zeer veel gebieden als broedvogel waar te nemen op plaatsen waar maar een geschikte biotoop voor hen aanwezig is. Natuurlijk vooral in de bekende gebieden als de Oostvaardersplassen, de Gelderse Poort, Land van Saeftinghe, Friesland, Noord-West-Overijsel en de Biesbosch, maar bijvoorbeeld ook in de polder Waal en Burg en de natuurgebieden De Muy en De Geul op Texel en bij Tienhoven in de gemeente Maarssen.

De Grauwe Gans levert als planteneter, evenals de 'grote grazers' onder de zoogdieren, zoals Konikspaarden, Heckrunderen en Edelherten een groot aandeel in het openhouden van natte terreinen, zoals de Oostvaardersplassen, als er tenminste voldoende water blijft staan.
Daarnaast herbergt ons land in de vroege zomer grote aantallen ruiende Grauwe Ganzen van elders en in de wintermaanden zijn op de bekende concentratieplaatsen in ons land als Friesland en Zuid-Holland en Zeeland grote aantallen doortrekkers en overwinteraars te zien.

Bedreigd of niet? Door de gunstige invloed van de Oostvaarder Plassen is het aantal broedparen van de Grauwe Gans sinds 1987 drastisch toegenomen.

In de jaren zeventig werd het aantal broedparen van de Grauwe Gans in ons land op 100-150 paren geschat, doch rekening houdend met fluctuaties in de bekende broedgebieden telt Nederland zo langzamerhand niet minder dan het tien-voudige.
Sinds 1935, toen in Friesland de laatste broedgevallen van de Grauwe Gans werden vastgesteld, was de soort in ons land als broedvogel totaal uitgestorven. Het door inpoldering ontstaan van grote rietmoerassen in achtereenvolgens de Noordoostpolder (1948), Oostelijk Flevoland (1963) en Zuidelijke Flevoland (1970) heeft de terugkeer van de Grauwe Gans sterk bevorderd. Het ontstaan van de uiterst waardevolle Oostvaardersplassen heeft uiteindelijk de definitieve vestiging bespoedigd.
In BelgiŽ bestaat sinds k1959 een populatie van enige omvang in de omgeving van Het Zwin bij Knokke.

N.b. Tot 11 september 1999 was de Grauwe Gans bejaagbaar. Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de jacht op de Grauwe Gans per die datum gesloten.

Aantal broedparen in Nederland: 200-300 broedparen (1987), 1300-1500 (1997)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland


SOVON & CBS 1998