IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Blauwborst (Luscinia Svecica)

Blauwborst (Luscinia Svecica))


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

De roep van de Blauwborst is een kort 'tek'. De zang, vaak in baltsvlucht, is een gevarieerd, liefelijk muzikaal wijsje, vrij hoog.

Herkenning: L 14 cm. De Blauwborst is iets kleiner dan een Mus. Er zijn twee vormen van de Blauwborst. L.s. svecica heeft een rode ster op de blauwe borst. Deze soort komt voor in ScandinaviŽ en Rusland en is in Nederland een zeer zeldzame doortrekker. De soort die bij ons voor komt is de L.s. cyanecula Deze heeft een witte ster op de blauwe borst.

Voor de leek is de Blauwborst een onbekend vogeltje. Dat komt vooral omdat het geen huis- en tuinvogel is, maar een bewoner van waterrijke gebieden waar ze in wat zompige terreintjes met een dichte vegetatie waarin wat ijle struiken voorkomen. Op die plaatsen kan men hem als men de zang kent, ze ook zingend vinden.

Biotoop: Moerassige streken met dichte struikbegroeiing.

Broedgebied: Het broedgebied van onze witgesterde Blauwborst reikt van Nederland en BelgiŽ in het westen tot in Midden-Europa en verder via Polen, Rusland tot in Oost-SiberiŽ.

Komt in Nederland voor als: Zomergast. In de herfst trekt de Blauwborst naar West-Afrika tot zuidelijk van de Sahara. De roodgesterde richt zich tijdens de trek meer tot het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Op de trek die in het voorjaar in april en mei plaatsvindt en in het najaar van augustus tot in september, zijn ze trouwens ook slechts in moerassige streken aan te treffen.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Het gaat de laatste tijd zelfs beter dan vroeger. In de jaren zestig ging het nog slecht met deze soort en werd onder meer in Noord-Brabant een achteruitgang geconstateerd. In de jaren zevintig werd een toename in de Flevopolders waargenomen, vermoedelijk doordat zich toen een gunstig leefklimaat voor deze soort ontwikkelde. Een spectaculaire toename volgde daarop in de Biesbosch. Vervolgens werd een toename vastgesteld in het westelijke rivierengebied, in de Delta, Groningen, De Peel en in andere gebieden. De toename in de Biesbosch is inmiddels gestopt, maar elders gaat het de soort nog voor de wind en ze vestigen zich in nieuwe gebieden of nemen toe in dun bezette gebieden, zoals Noordwest-Overijssel, Noord-Holland en het oostelijke rivierengebied. Maar indien de nu zo gunstige biotoop niet door kappen van te hoog geworden bomen in stand wordt gehouden, bestaat de kans dat de soort op vele plaatsen op den duur weer zal verdwijnen. Een goed beheer van natte gebieden dat zich aanpast aan de Blauwborst kan ons alleen maar voor het verdwijnen behouden. Zo'n juweeltje van een vogel is het dat wel waard.

Aantal in Nederland: 6.500 broedparen (1995), 9.000 tot 11.000 broedparen (2000)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verspreiding in Nederland 1998-2000:

 

 

Procentuele ontwikkeling van de Blauwborst in Nederland

Trend in Nederland broedvogels:

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=11060&lang=nl

 

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=62&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  500.000Ė5.000.000 individuals (IUCN Rich et al. 2003).

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=386

Wereldverspreiding broedgebied Blauwborst. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

From: sainira1
Added: August 02, 2007