tr>
      IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zwarte zeeŽend (Melanitta nigra)

Zwarte zeeŽend (Melanitta nigra
 


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: De zwarte zee-eend broed niet langs de kust maar landinwaarts, in uiteenlopende biotopen, zoals toendraís, alpine weide en langs oevers van meren en langzaam stromende rivieren. Het nest verstoppen ze in een dichte vegetatie.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker en wintergast.

Bedreigd of niet? In de Noordzee overwinteren er tijdens een strenge winter soms wel ruim 100.000 zwarte zee-eenden. Dit is ongeveer 10% van de Noordwest-Europese populatie. Tijdens zachte winters liggen deze aantallen lager. In de rest van het jaar komen er kleine aantallen zwarte zee-eenden voor in onze kustwateren. De populatie zwarte zee-eenden in de Noordzee komt onder druk te staan door de toenemende intensieve visserij op spisula, een schelpdier. Zwarte zee-eenden zijn erg gevoelig voor verstoringen. Schelpenbanken in de buurt van vaarroutes zijn minder geschikt. In de loop der jaren ontstaan er nieuwe en verdwijnen er oude schelpenbanken. De zwarte zee-eend past zich hierop aan.

De Zwarte ZeeŽend komt niet voor op de rode lijst van het IUCN. http://www.iucnredlist.org/search/details.php/47228/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen. Broed niet in Nederland maar wordt het hele jaar door langs onze kust waargenomen. De grootste aantallen worden waargenomen tussen december en mei.

Trend aantal wintergasten in Nederland:

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=2130

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=357&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Geschatte populatie in de Wereld:  1.900.000 tot 2.800.000 individuen (2002).

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=345&view=common

Wereldverspreiding broedgebied Zwarte zeeŽend. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

From: llamparego
Added: August 29, 2006