IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Bijeneter (Merops apiaster)

Bijeneter (Merops apiaster)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 28 cm.

Voedsel: Ze leven van vrij grote insekten zoals libellen, bijen, wespen en hommels, die vliegend in de lucht worden weggesnapt. Dit gebeurt soms in groepsverband.

Verspreidingsgebied: Als broedvogel moet deze exotisch gekleurde en warmteminnende vogel in het gebied rond de Middellandse Zee en de Balkan worden gezocht.

Komt in Nederland voor als: Zeer incidentele broedvogel, zeldzame dwaalgast. Ze keren eind april terug uit tropisch Afrika. Daarbij komt het vaak voor dat ze tot ver ten noorden van hun broedgebieden trekken. Krijst dan een voor hen geschikt terrein hun pad om te kunnen broeden dan wagen ze daar een poging.

Nest: Het is een echte kolonievogel die in een zandgraving of een steile zandkant zijn nestgang graaft. Kolonies bevinden zich vaak in de omgeving van water, omdat zich daar ook in de warme landen de meeste insekten, zoals libellen, ophouden.

Bedreigd of niet? Helaas worden ze in de zuidelijke landen vaak vervolgd, omdat bijenhouders menen dat ze met een ernstige concurrent hebben te maken. Alleen al op Cyprus worden er jaarlijks zeker zo'n tienduizend stuks geschoten in de korte tijd dat ze daar broeden.

De Bijeneter staat niet op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/47774/summ

Aantal broedparen in Nederland: 3 broedparen (2001) bij Harkstede. De verstoring was hier echter te groot.

Verspreiding in Nederland: Het eerste broedgeval voor Nederland vond plaats in 1964 in Haelen, Limburg. Op 25 juni werden ze voor het eerst op de plek waargenomen en na 27 augustus waren ze na een geslaagd uitgevlogen broedsel voorgoed verdwenen. Daarna volgde in 1965 nog een broedgeval op Terschelling en in 1983 in een voormalige oeverzwaluwkolonie op Texel. De meeste waarnemingen in ons land stammen uit de maanden mei en juni en het betreffen vermoedelijk vogels die op de voorjaarstrek te ver naar het noorden zijn doorgetrokken. Vanaf 1984 is er jaarlijks in Nederland een groepje van 10 tot wel 34 in 1987 waargenomen, soms ook maar één enkel exemplaar. Ook uit omliggende landen zijn incidentele broedgevallen bekend tot zelfs uit Zweden en Finland. Op 10 mei 2001 is een exemplaar op Vlieland waargenomen.

Verspreiding waarnemingen in Nederland 1998-2000:

 

Trend waarnemingen in Nederland 1998-2000:

 

 

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=1386&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  950.000–2.000.000 individuen (BirdLife International in prep.).

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=1999

Wereldverspreiding broedgebied Bijeneter. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

Added: June 05, 2007

 

Bijeneters op Texel (uit Het Vogeljaar 1984-2)

Tijdens onze kampeervacantie van 14 juli tot en met 4 augustus 1983 op Texel. Op 18 juli zoon en ik op 18 juli en de daaropvolgende dagen regelmatig kunnen zien dat een paartje Bijeneters druk bezig was hun jongen to voeren, in een door Oeverzwaluwen verlaten hol in een stukje duin. Het was warm weer zodat ruim voldoende voedsel aanwezig was. Daardoor duurde het slechts enkele minuten voordat de vogels terugkwamen om het hol in te duiken. Door de kijker konden wij goed waarnemen dat onder andere libellen en vlinders tot de buit behoorden. Op veilige afstand hebben wij enkele dia's gemaakt. De plaats van waarneming was tussen de camping 'Loodmansduin' en Den Hoorn.

J.G. van Drumpt & G.J. van Drumpt jr., Vormer 8, 9934 LJ Delfzijl

N.b. De webmaster van deze site heeft op 14 Nov 2007 nog met mevrouw van Drumpt gesproken. De dia´s moeten nog ergens beschikbaar zijn en zullen worden opgezocht.