IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: De blauwe kiekendief is een vogel van open, liefst vochtige gebieden, die broedt in dichte, lage vegetatie. Het voedsel bestaat uit muizen, jonge konijnen en diverse vogelsoorten

Komt in Nederland voor als: Broedvogel en Doortrekker. Vogels uit ScandinaviŽ trekken door Nederland.

Bedreigd of niet? De soort staat op de Rode Lijst vanwege het geringe aantal broedparen, de zeer beperkte verspreiding en de gebondenheid aan kwetsbaar broedbiotoop

Tot ver in deze eeuw was de blauwe kiekendief een zeldzame, maar verspreide broedvogel van heide en hoogvenen. Met de teloorgang van deze leefgebieden verkaste de soort naar de duinen op de Waddeneilanden. De droogvallende Flevopolders - met name de Oostvaardersplassen - en de moerassen van Noordwest-Overijssel vormden tijdelijk geschikt broedgebied, maar hier is hij inmiddels weer afgenomen. Een nieuw lichtpuntje is de vestiging in grootschalig braakland in Oost-Groningen. Het totaal aantal broedparen in Nederland is gegroeid van zo'n 20 rond 1960 tot 120-130 begin jaren negentig. Meer dan driekwart hiervan broedt op de Waddeneilanden, waar de stand recentelijk weer wat af lijkt te nemen.

De belangrijkste actie voor de in ons land broedende blauwe kiekendieven bestaat uit het behoud van de rust in de duinvalleien van de Waddeneilanden. Recent onderzoek wijst op een sterke afname van het broedsucces, hetgeen deels door verstoring door toeristen veroorzaakt is. Voorkoming van verstoring in de broedtijd is dan ook van belang. Verder dienen niet alleen de eigenlijke broedgebieden, maar ook de belangrijkste foerageerterreinen van de vogels een betere bescherming te krijgen. Verder onderzoek, ook naar het broedsucces, is van belang om de ontwikkelingen te kunnen volgen, maar nestbezoek in de eilegfase dient vermeden te worden. In het binnenland is een gevarieerd beheer van grote moerasgebieden, met veel overgangssituaties van nat naar droog en de aanwezigheid van ijl overjarig riet, een vereiste voor een kans op de terugkeer van de soort. Uitbreiding van het oppervlak moerasgebied middels natuurontwikkeling biedt wellicht nieuwe mogelijkheden.

In Nederland vanaf vanaf 1990: significante afname van <5% per jaar

 

De Blauwe Kiekendief staat niet op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49360/summ

Aantal broedparen in Nederland: 110-120 (1998)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verspreiding in Nederland 1998-2000:

 

Trend in Nederland:

 

 

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=13&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  1.300.000 individuen (IUCN Rich et al. 2003)..

 

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=215

Wereldverspreiding broedgebied Blauwe Kiekendief. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

From: toutmuche
Added: February 16, 2007