IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kleine Rietgans (Anser Brachyrhynchus)

Kleine Rietgans (Anser Brachyrhynchus)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Ongeveer zo groot als een kolgans.

Biotoop: Grazige weilanden in een waterrijk open landschap.

Trekken of blijven: Doortrekker en wintergast. Vrijwel alle kleine rietganzen die broeden op Spitsbergen, overwinteren in Nederland. Daarbij verblijven ze bijna allemaal op een totale oppervlakte van slechts enkele vierkante kilometers in het zuidwesten van Friesland. De internationale betekenis van Zuidwest-Friesland als overwinteringsgebied voor ganzen wordt daarmee nog eens extra onderschreven. Een enkele overzomerende vogel wordt zo nu en dan waargenomen, maar broedpogingen zijn nog niet vastgesteld. Het gaat in dit geval vermoedelijk om uit gevangenschap ontsnapte vogels.

Aantal in Nederland: 22.500 (2000/2001). Groenlandse en Ijslandse broedvogels (ca. 100.000) trekken naar Oost-Schotland en sommige gaan verder zuidwaarts.
 

Bedreigd of niet? In de broedgebieden gaat het de kleine rietgans momenteel goed; zowel op IJsland als op Spitsbergen wordt een toename geconstateerd. Dit vindt zijn weerslag in het aantal overwinterende Vogels.