IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Sijs (Carduelis spinus)

Sijs (Carduelis spinus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 11,5 cm. De wijfjes van de Sijs zijn wat grijzig bruin, vrijwel zonder geel, behoudens aan de staartbasis en gestreepte witachtige onderdelen. De mannetjes zijn geelgroen met een zwart petje en kin en veel geel in vleugel en staart.
Trekwaarnemers kennen beslist het fijne beeld van een als een 'bal' over het land rollende troep Sijzen, stijgend en dalend de vormen volgend van het landschap en de daarin aanwezige obstakels.

Biotoop: De Sijs is in de broedtijd een echte naaldhoutbewoner, speciaal als er Sparren aanwezig zijn. Ze foerageren dan op de zaden in de sparrekegels.

Broedgebied: Het broedgebied van de Sijs strekt zich uit in Europa uit over grote delen van ScandinaviŽ en Midden- en West-Europa, inbegrepen Groot-BrittanniŽ en Ierland. De Europese populatie van de Sijs wordt geschat op drie tot vijftien miljoen broedparen. Hoge dichtheden van de soort, en dan doelt men op 1000-3000 broedparen per 50km2-blok, worden aangetroffen in Schotland, de Alpen en de Karpaten.

Voedsel: De Els is een graag bezochte voedselbron van de Sijzen. Ze peuteren de zaadjes uit de proppen. Later in de winter zijn veel zaadjes, ook van Berk en Larix, naar beneden gevallen, en dan zien wij de Sijzen vaak op de grond naar de zaadjes zoeken. De beschikbaarheid van voldoende voedsel blijkt, zoals zo vaak oop bij andere vogelsoorten, van invloed te zijn op het aantal aanwezige Sijzen tijdens de trektijd.

Komt in Nederland voor als: Wintergast en zeldzame broedvogel. Was de Sijs tot 1973 een onregelmatige broedvogel in Nederland, daarna kon met de Sijs echter als regelmatige broedvogel aantreffen op vooral de zandgronden van de Veluwe en Drenthe en de aan Duitsland grenzende gebieden. De aantallen schommelen van jaar tot jaar sterk. De in Nederland broedende populatie Sijzen groeide van enkele tientallen tot naar schatting 1800-2400 paren in de jaren 1989 en 1992. De in Nederland geconstateerde toename van de populatie is eveneens een feit in Engeland en andere delen van West-Europa.

's Winters wordt ons land in wisselend aantal bezocht door Sijzen uit ScandinaviŽ, Rusland en Midden-Europa.

Sijzen kunnen, behoudens dan onze eigen broedvogels, bij ons worden aangetroffen van half september tot in de winter en van eind januari tot ver in april.

Aantal broedparen in Nederland: 300-700 (1987), 1800-2400 (1992)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland