IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Pijlstaart (Anas Acuta)

Pijlstaart (Anas Acuta)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Ongeveer als een Wilde Eend.

Biotoop: De Biotoop van de Pijlstaart bestaat overwegend uit zoetwaterplassen, moerassen en veengebieden meestal met grote ondiepe waterpartijen

Territorium: -

Trekken of blijven: De vogels uit IJsland trekken naar Groot-Brittannie en Ierland, de overige Pijlstaarten uit Noord- en Noord-Oost-Europa gaan hoofdzakelijk naar het zuidwesten en grote aantallen overwinteren dan in West-Afrika. Naar schatting brengen 70.000 exemplaren de winter in Noord-West-Europa door. Het Deltagebied is voor de Pijlstaart een van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Noord-West-Europa. Het aantal overwinterende Pijlstaarten kan in het Deltagebied oplopen van 3500 exemplaren in strenge winters tot 15.000 in zeer zachte winters. Dan verblijven er trouwens ook grote aantallen in het Waddengebied en met name op en bij Terschelling en Schiermonnikoog. Gedurende zeer strenge winters loopt het Waddengebied vrijwel geheel leeg, en de Delta voor een deel. In die periode gaan ook veel Pijlstaarten door naar Groot-Brittannie en Ierland. Eenmaal is in Nederland een Pijlstaart met een Egyptische ring gevonden.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 20-30 broedparen (1998).

Verspreiding in Nederland (1979): De broedparen komen voornamelijk in de Oostvaardersplassen voor.