IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Noordse Stern (Sterna paradisaea)

Noordse Stern (Sterna paradisaea)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Noordse Stern lijkt sprekend kwa uiterlijk en formaat op het Visdiefje. Maar heeft een volledig rode snavel. Het Visdiefje heeft een zwarte snavelpunt.

Voedsel: Het voedsel bestaat uit kleine vis en, meer dan bij de visdief, ongewervelden als garnalen en krabbetjes.

Biotoop: De Noordse Stern broedt vooral in arctische streken en overwintert in het zuidpoolgebied, vele duizenden kilometers van de broedplaats. Daarmee gelden ze als de kampioenen onder de trekvogels. Nederland is één van de meest zuidelijke broedplaatsen ter wereld. De soort broedt hier vrijwel alleen in de Wadden en de Delta, op schaars en laag begroeide plaatsen, vaak temidden van visdieven en kokmeeuwen.

Komt voor in Nederland als: Doortrekker en broedvogel.

Bedreigd of niet? De Noordse Stern staat op de Rode Lijst vanwege de duidelijke afname en de beperkte verspreiding

Omdat Noordse Sterns vroeger nogal eens voor visdieven versleten werden, is het moeilijk om een goed beeld van de vroegere aantallen te geven. Waarschijnlijk hebben in ons land nooit meer dan enkele duizenden paren gebroed. In 1954 werd de stand geschat op 2500 paar. Na een terugval in de jaren zestig trad een voorzichtige toename op tot een maximum van 1600 paar rond 1980. Sindsdien schommelen de aantallen jaarlijks tussen de 1000 en 2000 paar.

Een aantal belangrijke broedplaatsen in het Waddengebied is goed beschermd (Griend, Rottummerplaat), maar de broedplaatsen langs de Friese kust hebben deels te leiden van verstoring. Zo ligt het broedsucces bij de kolonie op de kwelder bij Paesens/Moddergat erg laag door de aanwezigheid - vooral in het weekend - van wandelaars met loslopende honden. Een verruiming van de mogelijkheid om de kwelders te betreden zal zeker ten koste van de Noordse Stern gaan. Naast het beschermen van de broedplaatsen is verstandig omgaan met de rijke voedselbronnen van de Waddenzee van groot belang voor het voortbestaan van de Noordse Stern in onze streken. De afname in de Delta heeft waarschijnlijk deels van doen met het verdwijnen van rust- en broedplaatsen en de veranderingen in de kustfauna als gevolg van de Deltawerken. Daarnaast is wellicht sprake van een terugtrekking uit de meest zuidelijke broedgebieden, een gegeven dat ook speelt in Engeland, Ierland. In Frankrijk is hij inmiddels verdwenen.

Aantal broedparen in Nederland: 1.000-2.000 broedparen.

Verspreiding in Nederland: De meeste Nederlandse Noordse Sterns broeden in het Waddengebied, speciaal op Griend, Rottummerplaat en langs de Friese Waddenkust (resp. 800, 237 en 400 paar in 1992). Buiten de Wadden herbergt alleen het Deltagebied aantallen van enige betekenis. Hier broeden enkele tientallen paren en vindt een gestage afname plaats.