IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Bonte Kraai (Corvus corone cornix)

Bonte Kraai (Corvus corone cornix)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Tot voorkort werden de bonte kraai en het nauw verwante familielid, de zwarte kraai, als één soort beschouwd. Geografisch gezien hebben beide soorten een verschillende verspreiding, die elkaar echter over een zone van ongeveer 150 kilometer breedte overlappen. Binnen die zone zijn kruisingen meer regel dan uitzondering. Het verschil tussen de bonte en zwarte kraai is mogelijk ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen twee populaties kraaien geisoleerd van elkaar voorkwamen. De isolatie heeft echter niet lang genoeg geduurd om de soorten nóg verder uit elkaar te drijven: een paartje bonte en zwarte kraai kunnen vruchtbare jongen voortbrengen. Voor biologen nog altijd reden voor discussie, want lange tijd werd hierop het verschil tussen verschillende soorten gebaseerd.

Biotoop: Bonte kraaien kunnen in allerlei habitats aangetroffen worden, maar houden zich vooral in het buitengebied op, waar ze zoeken naar beschikbaar voedsel op akkers, langs wegen en spoordijken, en op tal van andere plaatsen.

Komt in Nederland voor als : Incidentele broedvogel (enkel paartje gemengd met zwarte kraai), schaarse wintergast.

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=15673

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=67&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Bedreigd of niet? De aantallen bonte kraaien in Nederland nemen sterk af. Gebleken is dat bonte kraaien uit Scandinavië steeds noordelijker blijven overwinteren en daardoor Nederland niet meer zo vaak bereiken als decennia geleden. In Nederland worden overwinterende bonte kraaien vooral in de noordelijke provincies gezien. Tegenwoordig gaat het vooral om solitaire vogels, waar voorheen groepen zwervende bonte kraaien waargenomen konden worden.

Aantal broedparen in Nederland: Zo nu en dan ns 1 gepaard met en Zwarte Kraai.

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2001