IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Boomvalk (Falco Subbuteo)

Boomvalk (Falco Subbuteo)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Boomvalk heeft met zijn lange, puntige, sikkelvormige vleugels en vrij korte staart een vliegbeeld dat hoog in de lucht nog wel eens voor een Gierzwaluw wordt aangezien. De karakteristieke koptekening met de witte wangen en de bruinrode broek bij de adulte vogels maken determinatie niet zo moeilijk.

Nest: De Boomvalk bouwt zelf geen nest, doch maakt graag gebruik van oude kraaiennesten, bijvoorbeeld in hoogspanningsmasten.

Komt in Nederland voor als: Zomergast. De Boomvalk verlaat onze streken in september om te overwinteren in de tropische gebieden van Afrika. In april, maar soms al eerder, komt hij weer terug.

In de jaren 1977-1983 was 80% van de Nederlandse populatie van de Boomvalk te vinden in de bossen van Midden-, Oost- en Zuid-Nederland, maar of dat gezien de onderstaande ontwikkelingen nog het geval is valt te betwijfelen.

In 1997 hebben in de bossen van Texel niet minder dan zeven paren Boomvalken genesteld.

Bedreigd of niet?

In een aantal bos- en heidegebieden, zoals in Drenthe, de Veluwe en andere gebieden op de zandgronden, doet de Boomvalk het op dit moment erg slecht. De vermoedelijke oorzaak is onder andere een jarenlange intensieve predatie door Haviken op jonge Boomvalken. In agrarische gebieden lijkt de Boomvalk het beter te doen. De verwachting is dat in de bovengenoemde gebieden de stand van de Boomvalk zich op het lage niveau zal stabiliseren.

Aantal in Nederland 1.400 - 1.900 (1987), 750 (1999)


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland


Sovon & CBS, 1998