IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Torenvalk (Falco Tinnunculus)

Torenvalk (Falco Tinnunculus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 31-34 cm. V 69-74 cm. Het mannetje van de Torenvalk is kleiner dan het vrouwtje. Het is de enige roofvogel met een overwegend roodachtige kleur.

De jachtwijze van de Torenvalk verschilt totaal van die van de Sperwer. De Torenvalk jaagt op het vlakke land en heeft slanke vleugels, waardoor accelereren niet zo snel kan als de Sperwer dat doet.
Torenvalken zijn vaak gemakkelijk te herkennen door het stilstaan in de lucht, het zogenaamde 'wiekelen' of 'bidden'. Ze zijn dan op zoek naar muizen en ze laten zich op de bodem neer als ze hun kans schoon zien.

Biotoop: Ze broeden tot midden in onze steden en dorpen in kerktorens en andere gebouwen, ruďnes, fabrieken, hoogspanningsmasten, windmolens, stallen en schuren, maar ook veel in oude nesten van Eksters, Zwarte Kraai, in eendenkorven en de laatste tientallen jaren ook in de speciaal voor hen opgehangen nestkasten. Soms worden ze zelfs koloniegewijs vastgesteld. Op boomloze vlakten, zoals zo' veertig jaar geleden in de pas drooggelegde Flevopolders, verschafte de aangebrachte nestkasten, al meteen een pracht gelegeheid om zich te vestigen. Dr. A.J. Cavé heeft daarvan een handig gebruik gemaakt door vanaf 1959 ongeveer 280 nestkasten op twee meter hoge palen te plaatsen in enkele proefpercelen van Oostelijke Flevoland. Gedurende de eerste helft van de jaren zestig kon hij een kleine 1.500 Torenvalken van een ring voorzien die hij op een bizondere wijze voor een deel regelmatig kon terugvangen, waardoor hij een groot aantal experimenten kon uitvoeren die resulteerden in een belangwekkend proefschrift.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. De meest algemene stootvogel die bij ons voorkomt, is de Torenvalk. Ze zijn het gehele jaar te zien en onder hen bevinden zich zowel standvogels als zwerf- en trekvogels. Ten gevolge van gebrek aan voedsel zou in bepaalde jaren dat er weinig muizen voorkomen, trek plaatsvinden naar het zuiden tot in Noord-Afrika toe.

Bedreigd of niet? Hun aantal fluctueert soms sterk ten gevolge van het voedselaanbod.

Aantal broedparen in Nederland: 5.000-7.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Torenvalk in Nederland:


Sovon & CBS, 1998