IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Rietgors (Emberiza Schoeniclus)

Rietgors (Emberiza Schoeniclus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Doorgaans wordt het zingen een vrij lange tijd vanaf de zelfde positie volgehouden en kan men de vogel rustig en uitgebreid observeren.

Herkenning: De Rietgors is een van de meest opvallende soorten in ..., ja in rietlanden natuurlijk, want deze soort heeft zijn naam natuurlijk niet toevallig gekregen.

Nest: Het nest wordt meestal laag boven de grond gebouwd in een pol gras of biezen, maar ook wel in een struik. Het wordt voornamelijk gemaakt van gras en mos. Als bekleding gebruikt het Rietgors-vrouwtje fijne grassprieten, haar of rietpluimen. Jaarlijks kunnen er twee of drie legsels zijn. Hoewel het broeden hoofdzakelijk door het vrouwtje wordt gedaan, worden de jongen toch door beide ouders verzorgd.

Biotoop: Toch kunt u de Rietgors heel goed in andere soorten terreinen aantreffen, zoals in weidegebieden met slechts hier en daar een plukje riet langs een slootrandje. Wien eenmaal goed de zang van de Rietgors-mannetjes heeft leren kennen, merkt al gauw dat deze soort op veel plaatsen aanwezig is. De algemene verspreiding van de Rietgors is mogelijk omdat een geschikt biotoop op veel plaatsen verspreid over het land voorkomt. Bovendien is de Rietgors niet erg kieskeurig bij het kiezen van een geschikte nestplaats.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Rietgorzen beginnen al vroeg in het jaar, soms al in februari, territoria te bezetten, maar de meeste worden pas bezet vanaf half maart.

Bedreigd of niet? Of er grote veranderingen van de stand zijn te verwachten, is niet duidelijk. Resultaten van de diverse veldonderzoeken zijn tamelijk wisselvallig. Soms lijkt er een achteruitgang te ontstaan, maar daarna nemen de aantallen in de regel toch weer toe. Lange termijnvoorspellingen zijn daardoor niet eenvoudig te geven.

Aantal broedparen in Nederland: 40.000-70.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Rietgors in Nederland:


Sovon & CBS, 1998