IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Witte Kwikstaart (Motacilla Alba)

Witte Kwikstaart (Motacilla Alba)


Geluid:
ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 18 cm. Er zijn heel wat soorten kwikstaarten in de wereld. De soort wordt gerekend tot de familie Motacilla die over de hele wereld is verbreid en totaal 54 soorten omvat. Overigens worden, behalve kwikstaarten, ook de piepers als lid van die zelfde familie beschouwd.

Witte Kwikstaarten zijn levendige en zeer beweeglijke vogeltjes. Zij vliegen in een golvende vlucht en op de grond wipt de lange sierlijke staart voortdurend rusteloos op en neer. Zij zijn ook tamelijk agressief en houden soms een 'gevecht' met hun eigen spiegelbeeld, bijvoorbeeld in een glimmende wieldop van een auto.

Biotoop: overal in halfopen gebied, vaak bij bebouwing maar niet in steden.

Territorium: Witte Kwikstaarten behoren, evenals bijvoorbeeld de Roodborst, tot de weinige soorten die, ook als zij niet broeden, hun voedselterritorium verdedigen. Het zijn insecteneters, die men vaak kan zien rondscharrelen op hoopjes bagger langs slootranden en op hopen mest in het land.

Komt voor in Nederland als: Zomergast. Witte Kwikstaarten trekken in het najaar voor een groot deel weg. De herfsttrekperiode voor deze soort is ongeveer van augustus tot in oktober. In die periode kan met regelmatig hehoorlijk grote groepen aantreffen. De trekrichting van de Witte Kwikstaarten uit Nederland is voornamelijk zuid-westelijk. Terugmeldingen van geringde exemplaren komen regelmatig uit Zuid-Spanje en Marokko. Vermoedelijk gaan 'onze' Witte Kwikstaarten niet veel verder naar het zuiden. Overigens trekt de Witte Kwikstaart niet alleen naar het overwinteringsgebied. Soms verplaatst een deel van de kwikstaarten zich naar een andere streek wanneer de weersomstandigheden aanleiding geven. Winterwaarnemingen op gunstige plaatsen zijn in Nederland overigens niet zeldzaam.

Ook zien we bij Witte Kwikstaarten 'slaaptrek'. Dat wil zeggen dat zich dagelijks tegen de avond groepen verzamelen, bijvoorbeeld in een rietveld in de omgeving, en daarin gezamenlijk de nacht doorbrengen. Soms worden ook grote schuren of kassen voor dit doel gebruikt.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 60.000-120.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Witte Kwikstaart in Nederland:

Sovon & CBS, 1998