IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Dwerggans (Anser erythropus)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van Jos Welbedacht, jw90@home.nl

 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Van de verschillende grijsbruin gekleurde ganzen is de dwerggans de kleinste.

Biotoop: Het is een vogelsoort die broedt in de dwergbomenzone (wilgen en berken'bos') tussen de arctische toendra en de taiga (naaldbos), dus in het hoge noorden.  

Aantallen waarnemingen in Nederland in de winter:  

Bron: http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1600  

Komt in Nederland voor als: In Nederland is de dwerggans een bijzondere wintergast, die bovendien erg lastig te ontdekken is tussen andere, sterk op de dwerggans gelijkende, soorten als de kolgans.

Maar in 2005 zijn 3 Dwerggans broedgevallen vastgesteld!

Bedreigd of niet? De Dwerggans behoort wereldwijd tot de meest bedreigde ganzensoorten. In Zweeds Lapland werd rond 1980 een herintroductieprogramma gestart en werden tot en met 1999 totaal 359 jonge Dwergganzen uitgezet. Deze vogels werden door Brandganzen uitgebroed en volgden de Brandganzen in het najaar naar de overwinteringsgebieden langs de Noordzee, waaronder Nederland. Inmiddels worden in de winter ruim 120 Dwergganzen in Nederland geteld en houdt de soort er vaste pleisterplaatsen op na. In opdracht van de Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit analyseerde SOVON het voorkomen van Dwergganzen in Nederland. Uit een bestand met meer dan 2500 waarnemingen en 2150 ringaflezingen van 164 verschillende individuen kon een nauwgezet beeld worden gegeven van de aantallen en pleisterplaatsen van Dwergganzen in Nederland. De soort blijkt zich slechts in enkele gebieden te concentreren. De Anjumerkolken, ten westen van het Lauwersmeer, is hiervan de belangrijkste. Hier concentreren zich de vogels in oktober, om zich vervolgens vanaf november te verspreiden over gebieden elders in het land. Andere belangrijke pleisterplaatsen zijn de omgeving van de Abtskolk en de Putten (Petten NH), het Oudeland van Strijen, de Korendijksche Slikken en Polder Biert (ZH). Vaak prefereren de vogels binnen deze gebieden specifieke terreinen. In het voorjaar trekt een deel van de vogels wederom via Anjum naar Zweden.  Bron: http://www.sovon.nl/default.asp?id=348

Aantal broedparen in Nederland: 

 

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1600

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=244&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=675