IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Waterral (Rallus Aquaticus)

Waterral (Rallus Aquaticus)

Klik op ons
Waterral (Rallus Aquaticus) Waterral (Rallus Aquaticus) Waterral (Rallus Aquaticus)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Iets kleiner dan een waterhoentje

Biotoop: De Waterral broedt in begroeiing aan oevers van rivieren en andere wateren in vochtige, bij voorkeur wat ruige gebieden. Het nest wordt vaak verborgen onder stengels van hogere planten of onder een struik. In tegenstelling tot West-Europa komt de Waterral op de steppengebieden ten oosten van de Oeral, met name in de meer zuidelijke streken daar, veel voor in gezelschap van vogels die hier als weidevogel worden herkend en rallen kunnen dan ook eigenlijk tot de graslandvogels worden gerekend. In de meer gecultiveerde delen van Europa worden de graslanden over het algemeen veel te kort en te eentonig gehouden om voor rallen geschikt te zijn.

Trekken of blijven: Waterrallen uit Nederland en Belgie trekken gedeeltelijk naar het westen (Groot-Brittannie en Frankrijk), maar een deel blijft hier overwinteren, al trekken de meeste exemplaren alsnog verder weg bij het optreden van strengere vorstperioden. De trek vindt voornamelijk 's nachts plaats. Vanf de zomer tot in november trekt een deel van de vogels uit het noorden door over Nederland en Belgie tot het Middellandse-Zeegebied.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 2.400-3.600 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Waterral in Nederland:


Sovon & CBS, 1998