IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Dwergmeeuw (Larus minutus)

Dwergmeeuw (Larus minutus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Dwergmeeuw (Larus minutus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Dwergmeeuw (Larus minutus)


Geluid:

Grootte: Veel kleiner dan een kokmeeuw. De afgeronde en van onderen donkere vleugels zijn opvallend.

Biotoop: Broedt langs ondiepe, vegetatierijke meren en moerassen en overwintert op zee. De meeste broedkolonies van de dwergmeeuw liggen in moerasgebieden in het noord-oosten van Europa.

Komt in Nederland voor als: Broedvogel maar meer nog als doortrekker, vooral van half april tot begin mei.

Bedreigd of niet? De Dwergmeeuw komt op de Rode Lijst 2004 voor in de categorie EB (Ernstig bedreigde soorten, soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.)

Aantal broedparen in Nederland: De eerste broedende dwergmeeuw werd in 1942 gemeld. Sindsdien hebben jaarlijks maximaal enkele tientallen paren dwergmeeuwen in Nederland gebroed.

Verspreiding in Nederland: Doordat dwergmeeuwen graag broeden op plekken met een net begonnen vegetatiesuccessie, raken broedplekken na enkele jaren weer in onbruik en worden nieuwe broedplaatsen gekoloniseerd. Hierdoor schommelen de aantallen van jaar tot jaar.