IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Kuifeend (Aythya Fuligula)

Kuifeend (Aythya Fuligula)
Klik op de foto voor een groot exemplaar


Geluid:
ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Een kop kleiner dan de gewone Wilde Eend.

Biotoop: De Kuifeend houdt van allerlei wateren met rijke oevervegetatie. Je ziet ze vaak op grote meren en diepe sloten. De Kuifeend nestelt  in dezelfde soort gebieden als de Tafeleend, maar daarnaast ook op drogere terreinen, mits de afstand tot water niet al te groot is. Vooral de Hollandse polders en duinen zijn geliefde broedgebieden.

Trekken of blijven: De kuifeend is een tamelijk talrijke broedvogel van onze streken, maar in de winter zijn ze massaal aanwezig.

Bedreigd of niet? De kuifeend is de afgelopen 30 jaar enorm in aantal toegenomen. Broedden er in Nederland in 1950 nog maar enkele tientallen paren, op het ogenblik kan het aantal op 7500 11000 worden geschat. De oorzaak hiervan is mogelijk het grote aanpassingsvermogen van de kuifeend aan de veranderde milieuomstandigheden, met name in verkavelde gebieden. Als andere oorzaak wordt de snelle verspreiding van de driehoeksmossel genoemd. Een feit is echter, dat de kuifeend ook als broedvogel toeneemt in gebieden waar dit mosseltje, dat overigens in de winter een belangrijk onderdeel van zijn voedsel vormt, in het geheel niet voorkomt.

Aantal broedparen in Nederland: 7.500-11.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Kuifeend in Nederland:


Sovon & CBS, 1998